SPRAWOZDANIE Z PRACY BIBLIOTEKI

za I semestr roku szkolnego 2014/2015

 

Zgodnie z planem pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 zrealizowano następujące zadania:

1. W zakresie prac organizacyjnych i dokumentacyjnych:

 • Przeprowadzono komputeryzację udostępniania zbiorów: przygotowanie kart czytelników, kodowanie, wprowadzenie do bazy Mol Optivum
 • Opracowano statystykę czytelnictwa za I semestr 2014/2015
 • Z analizy statystyki wynika, że w okresie czynnej pracy biblioteki z czytelnikiem wśród 3711 odwiedzin, dominującą grupę stanowią uczniowie klas II i III:
  – uczniowie klas II wypożyczyli 1448 książek
  – uczniowie klas III wypożyczyli 1312 książek
  – uczniowie klas IV – 474 książek
  – uczniowie klas V – 308 książki
  – uczniowie klas VI – 197 książek
  W sumie uczniowie wypożyczyli 3741 książek
  Nauczyciele i inni czytelnicy biblioteki wypożyczyli 161 książek.
  Księgozbiór podręczny z czytelni wykorzystano na zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych 99 razy.
  W sumie wypożyczono 707 wydawnictw zwartych i 35 wydawnictw ciągłych i innych.
  Uczniowie aktywnie korzystali z czytelni. Zarejestrowano 2367 odwiedzin.

2. W zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji zbiorów:

 • zarejestrowano w księdze inwentarzowej 152 woluminy, z czego 120 woluminów stanowią zakupy na łączną kwotę 1881,22 zł
 • w księdze inwentarzowej podręczników zarejestrowano 1234 pozycje za kwotę 11901,45 zł
 • w księdze inwentarzowej zbiorów audiowizualnych zarejestrowano 16 pozycji
 • przeprowadzono skontrum zbiorów w wyniku którego określono stan ilościowy i wartościowy księgozbioru

3. W zakresie działalności informacyjnej:

 • na bieżąco udzielane są informacje rzeczowe, faktograficzne, tekstowe oraz porady w wyborach czytelniczych
 • dostępność Internetu w bibliotece warunkuje potrzebę wskazywania uczniom i doskonalenia umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie.

4. W zakresie zadań wychowawczo- dydaktycznych:

 • wykonano wystawę pokonkursową “Bliskie spotkania z książką” w holu głównym
 • z okazji MIędzynarodowego Miesiąc Bibliotek:
  – zaprojektowano i wykonano wystawę w bibliotecę pt. “Hostoria bibliotek”
  – wykonano wystawę pt. “Biblioteka Twoja główna mapa myśli” promującą bibliotekę w środowisku szkolnym
  – przeprowadzono konkurs plastyczny dla klas I-III pt. “Biblioteka okiem satyryka”
 • zaprojektowano i wykonano wystawę z okazji “Dnia pluszowego misia”
 • przygotowano wystawę i przeprowadzono konkursy szkolne z okazji Dnia Patronki Szkoły:
  – w klasach I-III konkurs plastyczny pt. “Zabawy i zainteresowania małej Marii Skłodowskiej-Curie”. Nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowano na wystawie w holu głównym szkoły
  – w klasach IV – VI przeprowadzono konkurs na najlepszą prezentację multimedialną pt. “Maria Skłodowska-Curie uczoną wszechczasów”.

W związku z obchodami Dnia Patronki Szkoły przygotowano i przeprowadzono projekcję zwycięskiej prezentacji dla wszystkich klas IV – VI. Wszystkie wymienione konkursu poprzedzone były plakatami informacyjnymi, zaprojektowano i wykonany dyplomy oraz zakupiono nagrody ze środków Rady Rodziców i sponsorów. Nagrodzono i wyróżniono w sumie 21 uczniów.

5. W zakresie współpracy ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym:

 • współpracowano z nauczycielkami klas 2 w przygotowaniu wystawy z okazji Dnia Śląskiego
 • współpracowano w przygotowaniu uczniów do ogólnopolskiego konkursu “Między nami czytelnikami”
 • biblioteka jest w stałym kontakcie z Miejską Biblioteką Publiczną w zakresie prowadzenia lekcji bibliotecznych oraz innych wydarzeń promujących czytelnictwo wśród dzieci
 • współpraca z wydawnictwem Egmont i Hurtownią Taniej Książki w Tuliszkowie zaowocowała zorganizowaniem kiermaszu książek
 • współpraca z Radą Rodziców i nauczycielami w zakresie zabezpieczenia książek na nagrody dla uczniów w konkursach szkolnych
 • pozyskiwanie sponsorów
 • współpraca w zakresie przygotowania Szlachetnej Paczki z wolontariuszami i środowiskiem szkolnym
 • uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY BIBLIOTEKI

za rok szkolny 2013/2014

 

Zgodnie z planem pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano następujące zadania:

1. W zakresie prac organizacyjnych i dokumentacyjnych:

 • Opracowano statystykę czytelnictwa
 • Z analizy statystyki wynika, że w okresie czynnej pracy biblioteki z czytelnikiem wśród 7109 odwiedzin, dominującą grupę stanowią uczniowie klas II i III:
  – uczniowie klas II wypożyczyli 2566 książek
  – uczniowie klas III wypożyczyli 2130 książek
  – uczniowie klas IV – 785 książek
  – uczniowie klas V – 322 książki
  – uczniowie klas VI – 581 książek
  W sumie uczniowie wypożyczyli 6729 książek
  Nauczyciele i inni czytelnicy biblioteki wypożyczyli 218 książek.
  Księgozbiór podręczny z czytelni wykorzystano na zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych 219 razy.
  W sumie wypożyczono 1703 wydawnictwa zwarte i 94 wydawnictw ciągłych i innych.
  Uczniowie aktywnie korzystali z czytelni. Zarejestrowano 1118 odwiedzin.

2. W zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji zbiorów:

 • zarejestrowano w księdze inwentarzowej 244 woluminów, z czego 7 jednostek stanowią dary
 • nabytki opracowano pod względem formalnym i rzeczowym w programie MOL Optivum
 • z związku z komputeryzacją biblioteki zakodowano cały księgozbiór, czyli 9842 książki
 • zakończono proces retrospektywnego wprowadzania danych inwentarzowych do programu Mol Optivum. Wprowadzono łącznie 15947 opisów bibliograficznych
 • obecnie dane inwentarzowe wprowadzane są na bieżąco do bazy danych w programie MOL Optivum.

3. W zakresie działalności informacyjnej:

 • na bieżąco udzielane są informacje rzeczowe, faktograficzne, tekstowe oraz porady w wyborach czytelniczych
 • dostępność Internetu w bibliotece warunkuje potrzebę wskazywania uczniom i doskonalenia umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie.

4. W zakresie zadań wychowawczo- dydaktycznych:

 • przeprowadzono zajęcia z edukacji czytelniczej w klasach I-III tematycznie związane z Rokiem Juliana Tuwima
 • przeprowadzono 2-godzinny blok zajęć dla klas I : „ Z książką za pan brat. Poznajemy budowę książki”:
  – prezentacja multimedialna
  – warsztaty kreatywnego tworzenia książki
  – uroczyste pasowanie na czytelnika
  – wystawa prac dzieci
 • sprawowano opiekę nad uczniami podczas wyjść, wyjazdów i wycieczek
 • z okazji Roku Juliana Tuwima zaprojektowano i wykonano wystawę tematyczną pt. Rok 2013 rokiem Juliana Tuwima promującą czytelnictwo tekstów poety oraz przeprowadzono konkurs plastyczny w klasach I- III pt. Wiersze Juliana Tuwima pędzlem malowane. Nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowane zostały na wystawie w holu głównym
 • w klasach IV-VI we współpracy z nauczycielkami j. polskiego p. A. Czapnik i A. Gruszczyńską przeprowadzono dwa konkursy:
  – literacki pt. Moje Tuwima bzdurzenie i
  – recytatorski pt. Juliana Tuwima wiersze rymuję i świetnie się z tym czuję.
 • przygotowano wystawę i przeprowadzono konkursy szkolne z okazji Dnia Patronki Szkoły:

„W hołdzie naszej patronce Marii Skłodowskiej-Curie”.
w podziale na grupy wiekowe:
– w klasach I- III konkurs plastyczny pt. „Kartka urodzinowa dla Marii Skłodowskiej – Curie.
Nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowano na wystawie w holu głównym szkoły.
– w klasach IV- VI przeprowadzono konkurs na najlepszą prezentację multimedialną pt. Maria Skłodowska – Curie uczoną wszechczasów.
W związku z obchodami Dnia Patronki Szkoły przygotowano i przeprowadzono projekcję zwycięskiej prezentacji dla wszystkich klas IV-VI.

 • przeprowadzono konkurs „Maska karnawałowa – moja druga twarz”. Przygotowano wystawę zwycięskich prac
 • zorganizowano i przeprowadzono Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny z okazji Roku Czytelnictwa „Bliskie spotkania z książką”
 • zaprojektowano wystawę „Książki na obrazach mistrzów pędzla”

Wszystkie wymienione konkursy poprzedzone były plakatami informacyjnymi, zaprojektowano i wykonano dyplomy oraz zakupiono nagrody ze środków Rady Rodziców i sponsorów.

 • w celu uświadomienia uczniom siły umysłu i jego pozytywnego wpływu na podejmowane działania zorganizowano projekcję filmu pt. „Siła spokoju”
 • podjęto działania uświadamiające dzieciom zagrożenia i możliwości negatywnego wpływu Internetu na ich rozwój emocjonalny. Przeprowadzono kursy e-learningowe na temat Bezpiecznego Internetu
 • zorganizowano warsztaty teatralne w Teatrze Śl. im. S. Wyspiańskiego oraz wycieczkę do Telewizji Katowice

5. W zakresie współpracy ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym:

 • biblioteka jest w stałym kontakcie z Miejską Biblioteką Publiczną w zakresie prowadzenia lekcji bibliotecznych oraz innych wydarzeń promujących czytelnictwo wśród dzieci
 • współpraca z wydawnictwem Egmont i Hurtownią Taniej Książki w Tuliszkowie zaowocowała zorganizowaniem kiermaszu książek
 • współpraca z Radą Rodziców i nauczycielami w zakresie zabezpieczenia książek na nagrody dla uczniów w konkursach szkolnych
 • współpraca z Samorządem Szkolnym
 • udział w komisjach konkursowych
 • pozyskiwanie sponsorów
 • współpraca z wolontariuszami Stowarzyszenia Wiosna w zakresie przygotowania Szlachetnej Paczki
 • współpraca w aktualizacji strony internetowej szkoły

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

na rok szkolny 2014/2015

 

I. CEL OGÓLNY:

Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

 

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Przygotowanie uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej
 2. Kształcenie i doskonalenie wśród uczniów umiejętności samodzielnego wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznego oceniania informacji za pomocą warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej
 3. Umożliwianie uczniom korzystania z nowoczesnej technologii informacyjnej
 4. Rozwijanie umiejętności kreatywnego wykorzystania informacji i rozwiązywania problemów
 5. Wskazanie uczniom możliwości aktywnego odbioru dóbr kultury
 6. Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań
 7. Wspomaganie rozwoju twórczej aktywności dziecka
 8. Prezentacja wytworów twórczej aktywności dzieci
 9. Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, szkoły
 10. Propagowanie zainteresowań czytelniczych

 

PRACE OGRANIZACYJNO-TECHNICZNE
Zadania Środki i formy realizacji Termin Odpowiedzialni
1. Planowanie i sprawozdawczość
 • Opracowanie rocznego planu pracy
 • Opracowanie harmonogramu imprez czytelniczych
 • Analiza poziomu czytelnictwa w szkole
 • Prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej oraz półrocznej
 • Sporządzenie sprawozdań z realizacji planu pracy biblioteki szkolnej
 • Miesięczne informacje o czytelnictwie dla wychowawców klas
 • Analiza czytelnictwa z punktu widzenia wyłonienie Czytelnika Semestru, Roku

IX

Cały rok

 

Cały rok

Frank Wioletta

Danus Jolanta

Danus Jolanta

 

 2. Organizacja lokalu biblioteki szkolnej
 •  Dbanie o estetykę pomieszczeń biblioteki
 • Porządkowanie książek i czasopism
 • Zaprojektowanie kącika dla najmłodszych

Cały rok

Cały rok

Danus Jolanta

Danus Jolanta

 3. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów
 • Inwentaryzacja księgozbioru – skontrum
 • Ewidencja, opracowanie formalne, rzeczowe i techniczne nabytków
 • Zakup nowości wydawniczych
 • Ewidencja darów
 • Uzupełnianie działu lektur
 • Prenumerata i akcesja czasopism
 • Gromadzenie zbiorów specjalnych
 • Systematyczna oprawa i naprawa zbiorów
 • Selekcja książek i czasopism zagubionych, zniszczonych i zdeaktualizowanych. Sporządzenie protokołów i rejestrów ubytków
 • Analiza rynku wydawniczego z punktu widzenia nowości wydawniczych dla dzieci oraz literatury pedagogicznej

 IX

 

Cały rok

 

 

 

 Frank Wioletta

Danus Jolanta

4. Organizacja warsztatu informacyjnego
 • Aktualizacja księgozbioru podręcznego
 • Systematyczne uzupełnianie teczek zagadnieniowych (uroczystości szkolne, scenariusze i konspekty zajęć, materiały o mieście i regionie)
 • Aktualizowanie materiałów przekazywanych przez pedagoga szkolnego
 • Gromadzenie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (dokumenty dotyczące organizacji i pracy szkoły, akty prawne)
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych o bieżącej działalności biblioteki zamieszczanych na stronie internetowej szkoły
 • Wyszukiwanie i analiza stron WWW z punktu widzenia ich przydatności dla rozwoju zainteresowań i poszerzenia wiedzy wśród uczniów
 • Krytyczne przeglądanie Internetu z punktu widzenia informacji, dotyczących nowości wydawniczych, recenzji książek, wytycznych w funkcjonowaniu bibliotek szkolnych
 Cały rok

 Frank Wioletta

Danus Jolanta

 5. Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych
 • Komputeryzacja udostępniania
 • Przygotowanie kart czytelniczych
 • Szkolenie uczniów i nauczycieli w zakresie wprowadzenia nowej formy wypożyczania zbiorów
 • Aktualizacja wykazu lektur
 • Aktualizacja zeszytu wypożyczeń z księgozbioru podręcznego przez nauczycieli
 • Aktualizacja zeszytu rejestrującego korzystanie z czytelni

 IX

IX

IX

 

IX

 Frank Wioletta

Danus Jolanta

 6. Organizacja warsztatu dydaktycznego
 • Opracowywanie scenariuszy zajęć
 • Wykonywanie pomocy dydaktycznych
 • Bieżące przeglądanie portali edukacyjnych
 • Ewaluacja dotychczasowych działań
 Cały rok

 Frank Wioletta

Danus Jolanta

 PRACA PEDAGOGICZNA

1. Udostępnianie zbiorów

 • Umożliwienie uczniom korzystania ze źródeł medialnych: projekcje lektur, programów popularnonaukowych
 • Kształcenie umiejętności wyszukiwania w katalogu WWW Mol Optivum

 Cały rok

V

Frank Wioletta

Danus Jolanta

 2. Działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych
 • Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, tekstowych i rzeczowych
 • Udzielanie pomocy przy wyszukiwaniu informacji i materiałów uczniom przygotowującym się do konkursów oraz uczniom z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi
 • Organizacja kiermaszów książek
 • Udzielanie porad w wyborach czytelniczych

 Cały rok

Cały rok

 

Wg kalendarza imprez

Frank Wioletta

Danus Jolanta

 3. Rozwijanie kultury czytelniczej i informacyjnej uczniów
 • Kształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania, selekcjonowania i korzystania z informacji
 • Kształcenie umiejętności bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii informacyjnych
 • Instruktaż indywidualny w zakresie wyszukiwania informacji w Internecie
 • Realizacja zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej
 • Praca indywidualna z uczniem: diagnozowanie zainteresowań oraz potrzeb czytelniczych, pomoc w doborze odpowiedniej literatury sprzyjającej rozwojowi zainteresowań ucznia
 • Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych (lekcje biblioteczne, konkurs, uroczysty apel)
 • konkursy czytelnicze rozwijające zainteresowania czytelnicze uczniów
 • wystawy i gazetki tematyczne mające na celu popularyzację literatury i jej twórców
 • udział w spotkaniach autorskich
 • wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

V

 

Wg kalendarza imprez

Frank Wioletta

Danus Jolanta

 

 

Frank Wioletta

 

 

Frank Wioletta

Danus Jolanta

 4. Praca z aktywem bibliotecznym
 • utworzenie sieci łączników klasowych
 • pomoc w dekoracji wnętrza biblioteki i czytelni

 IX

Cały rok

Frank Wioletta

Danus Jolanta

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I POZASZKOLNYM
 • współpraca w zakresie organizowania Dni Patronki Szkoły z samorządem szkoły (wystawa, gazetka, konkursy w klasach I-III, IV, V, VI)
 • współpraca z nauczycielami: pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • współpraca z wychowawcami: poznanie zainteresowań czytelniczych uczniów, informowanie o stanie czytelnictwa w klasach
 • aktualizowanie informacji o bibliotece na szkolnej stronie internetowej
 • wymiana doświadczeń z bibliotekarzami z innych bibliotek
 • współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, świetlicą
 • współpraca z wychowawcami klas w organizowaniu lekcji bibliotecznych i wycieczek do instytucji związanych z książką
 • współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną
 • współpraca z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zależnie od potrzeb
 • współpraca z wydawnictwami w zakresie organizowania kiermaszów książek i spotkań autorskich
 • pozyskiwanie sponsorów

X – XI

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

Frank Wioletta

Danus Jolanta

 

Frank Wioletta

Danus Jolanta

 

Frank Wioletta

Danus Jolanta

 

Frank Wioletta

Danus Jolanta