Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Jastrzębiu-Zdroju

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która pełni wspierającą funkcję w zakresie:

  • realizacji potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
  • wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Lokal biblioteki składa się z trzech pomieszczeń: czytelni, wypożyczalni i czytelni internetowej dysponującej pięcioma stanowiskami komputerowymi, urządzeniem wielofunkcyjnym i sprzętem RTV. Zasady korzystania z czytelni i czytelni internetowej określają odrębne Regulaminy.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego

a) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum

b) czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem szkoły

3. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z zasobów biblioteki. Użytkownikami biblioteki szkolnej są:

a) uczniowie
b) nauczyciele
c) rodzice/prawni opiekunowie dziecka
d) pracownicy administracji

4. Warunkiem wypożyczenia zbiorów na zewnątrz biblioteki jest rejestracja użytkowników w bazie danych Mol Optivum.

5. Podstawą rejestracji uczniów jest lista klasy zamieszczona w dzienniku lekcyjnym.

6. Podstawą rejestracji użytkowników wymienionych w pkt. 3  jest dokument tożsamości.

7. Użytkownik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.

8. Dokumentami uprawniającymi do wypożyczania jest identyfikator, który wydaje biblioteka szkolna lub ważna legitymacja szkolna.

9. Dane osobowe przechowywane są w bazie Mol Optivum zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych

II. ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BIBLIOTEKI

1. Biblioteka udostępnia zbiory zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Każdy użytkownik biblioteki szkolnej zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych określonych przez nauczyciela bibliotekarza i uregulowanych stosownymi przepisami.

3. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) zgłoszenia swoich odwiedzin bibliotekarzowi

b) podania celu odwiedzin biblioteki np. wypożyczenia do domu, korzystanie z czytelni, korzystanie z czytelni internetowej

4. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.

5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres:

a)  lektury – na okres 2 tygodni lub dłużej po uzgodnieniu z bibliotekarzem

b) inne książki i wydawnictwa popularnonaukowe – na okres jednego miesiąca. Użytkownicy biblioteki mogą

   wypożyczać książki na czas trwania ferii zimowych i wakacji.

c) podręczniki szkolne – na okres roku szkolnego,

d) czasopisma – na okres jednego tygodnia.

6. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz:

a) może przedłużyć użytkownikowi okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych

b) może wypożyczyć użytkownikowi więcej niż trzy książki

c) może ograniczyć użytkownikowi możliwość wypożyczeń

7. Księgozbiór podręczny udostępniany jest na miejscu w czytelni.

8. Księgozbiór podręczny na wniosek i odpowiedzialność nauczyciela może być udostępniany jako pomoc dydaktyczna w klasie. Wypożyczone materiały rejestrowane są na karcie nauczyciela.

9. Użytkownicy mogą korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

10. Komputery służą do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych dostępnych w bibliotece, do wyszukiwania informacji w Internecie, do prowadzenia kursów e-learningowych

III. ZASADY ZWROTU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPOŻYCZONE MATERIAŁY BIBLIOTECZNE

1. Wszyscy uczniowie , którzy wypożyczyli materiały biblioteczne z biblioteki szkolnej są zobowiązani do ich zwrotu przed zakończeniem roku szkolnego w terminie ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza

2. Zaległości na koncie użytkownika zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania mogą skutkować punktami karnymi.

3. Wychowawcy klas współpracują z nauczycielem bibliotekarzem w egzekwowaniu zwrotów materiałów bibliotecznych

4. Dopuszcza się wstrzymanie w nowym roku szkolnym wypożyczenia użytkownikom, którzy nie rozliczyli z biblioteką.

5. Uczniowie, którzy kończą szkołę lub rezygnują z dalszej nauki w SP 10 rozliczają się w formie kart obiegowych.

6. Nauczyciele i pracownicy kończący pracę w szkole zobowiązani są do zwrotu materiałów bibliotecznych. Potwierdzeniem rozliczenia konta jest podpisana przez bibliotekarza karta obiegowa

7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania i dbałości o wypożyczone materiały biblioteczne, a w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia do naprawienia szkody.

8. Przez uszkodzenie materiałów bibliotecznych rozumie się ich nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie, umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany książkę naprawić.

9. Przez zniszczenie materiałów bibliotecznych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową materiałów bibliotecznych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

10. Zniszczenie materiałów bibliotecznych nakłada na użytkowników obowiązek:

a) przekazania bibliotece nowo zakupionego egzemplarza zniszczonego dzieła,
b) przekazanie bibliotece innego, uzgodnionego z bibliotekarzem egzemplarza niezbędnego dla biblioteki
c) w przypadku zniszczenia lub zagubienia części dzieła (tomu, zeszytu) stanowiącego całość wydawniczą, użytkownik jest zobowiązany odkupić całość dzieła, lub oddać do
biblioteki cały odkupiony komplet. Czytelnik nie może rościć sobie prawa do
pozostałych części zdekompletowanego przez siebie wydawnictwa.
Po odnalezieniu przez czytelnika zagubionych materiałów bibliotecznych nie może on domagać się zwrotu zadośćuczynienia dokonanego na rzecz biblioteki.

11. Rzeczywistą wartość materiałów bibliotecznych ustala się na podstawie ceny inwentarzowej w porównaniu do aktualnej ceny rynkowej danego dzieła. W przypadku konieczności wyceny materiałów nabytych w roku bieżącym, za wartość rzeczywistą przyjmuje się wartość inwentarzową.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga dyrektor szkoły.
2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor szkoły.
3. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu określa Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych MCI
4. Zasady korzystania z czytelni określa Regulamin czytelni
5. Zasady udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych określa Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Jastrzębiu-Zdroju

6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek, niszczyć foliowych okładek).

7. Rażące naruszenie zasad korzystania z biblioteki szkolnej może spowodować zakaz korzystania ze zbiorów biblioteki i internetu na określony okres czasu.

8. Czas pracy biblioteki:

 • biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,
 • okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,
  harmonogram pracy biblioteki wywieszony jest na drzwiach oraz udostępniony na stronie www szkoły.

Regulamin czytelni

1. Czytelnia szkolna otwarta jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. W czytelni obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i artykułów spożywczych.
3. Uczniowie przebywający w czytelni szkolnej pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
4. Każdy korzystający z czytelni szkolnej zobowiązany jest do wpisania się do Zeszytu odwiedzin czytelni.
5. Użytkownicy przebywający w czytelni szkolnej zobowiązani są do zachowania ciszy.
6. Do dyspozycji użytkowników czytelni są zbiory biblioteczne, które po zakończonej pracy należy zwrócić bibliotekarzowi.
7. Do dyspozycji przebywających w czytelni jest sprzęt MCI, którego wykorzystanie określa odrębny regulamin.
8. Znajdujący się w czytelni sprzęt komputerowy oraz RTV może być użytkowany po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarzowi oraz przestrzeganiu zasad ich wykorzystania, określonych w odrębnych regulaminach.
9. Użytkownicy czytelni zobowiązani są do przestrzegania pozostałych regulaminów – Regulaminu MCI, Regulaminu korzystania ze stanowisk komputerowych MCI oraz Regulaminu Biblioteki SP 10

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji

I. Zasady ogólne

1. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia nauczycielom, uczniom i rodzicom uczniów multimedialny sprzęt RTV (telewizor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz wideo).
2. Korzystanie ze sprzętu należy zgłosić opiekunowi Centrum z jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Centrum Multimedialne udostępnia pracownikom, uczniom i rodzicom stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w celach edukacyjnych.
4. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się dwie osoby.

II. Zasady szczegółowe

1. Użytkownik ma prawo do:

  • korzystania z komputerów oraz sprzętu RTV w granicach określonych przez bibliotekarza prowadzącego Centrum Multimedialne
  • korzystania z pomocy bibliotekarza w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i sprzętu RTV
 • korzystania z pomocy bibliotekarza w zakresie wyszukiwania i selekcjonowania informacji

2. Użytkownik ma obowiązek:

 • podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego Centrum Multimedialne
 • informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych
 • stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania
 • korzystać z nośników udostępnionych przez pracownika Centrum
 • okrycie wierzchnie zostawić w szatni
 • zapoznać się z Regulaminem Centrum Multimedialnego i wpisać się do Zeszytu odwiedzin czytelni.

3. Użytkownikowi nie wolno:

 • samowolnie włączać i wyłączać urządzeń znajdujących się w MCI
 • korzystać z komputerów i sprzętu RTV bez wiedzy i zgody bibliotekarza
 • uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzętu komputerowego i sprzętu RTV
 • wykorzystywać oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym
 • korzystać z nielegalnych płyt CD-ROM i DVD
 • instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego
 • uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem mogą powodować zaburzenia stabilności pracy systemu
 • dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych
 • utrudniać pracy i dezinformować innych użytkowników
 • naruszać Regulaminu Centrum Multimedialnego oraz innych regulaminów nadrzędnych i lokalnych w sieci komputerowej
 • do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w Centrum Multimedialnym (telewizor, odtwarzacz DVD, wideoodtwarzacz,) upoważniony jest wyłącznie bibliotekarz
 • użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych (Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem)
 • przeszkadzać głośnym zachowaniem

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
5. Nauczyciele są zobowiązani do sprawowania nadzoru nad klasą podczas korzystania ze sprzętu RTV. Zabrania się pozostawiania uczniów bez opieki w Centrum Multimedialnym. .
6. Zbiory biblioteki szkolnej udostępniane są w Centrum Multimedialnym zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych MCI

1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do pracy z programami multimedialnymi znajdującymi się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub gier i zabaw.
2. Programy te udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni internetowej.
3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
4. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach.
5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. Po zakończeniu pracy należy oddać nauczycielowi – bibliotekarzowi wypożyczone programy.
6. Przy 1 stanowisku mogą znajdować się 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
7. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych
8. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi – bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
10. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje obsługującemu go nauczycielowi – bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin.
11. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela – bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).
12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i/ lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Jastrzębiu-Zdroju

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i/ lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa:
a. zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem uczniom podręczników, materiałów ćwiczeniowych i/lub materiałów edukacyjnych
b. ewidencję podręczników lub materiałów edukacyjnych,
c. procedury i odpowiedzialność Rodzica i ucznia
d. postępowanie w przypadku zmiany szkoły, uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego
1. Każdy uczeń i rodzic/prawny opiekun ucznia powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i/ lub materiałów edukacyjnych Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Jastrzębiu-Zdroju
2. Okres użytkowania podręczników i materiałów edukacyjnych określa się na co najmniej 3 lata.
3. Zastosowane w Regulaminie terminy oznaczają:
• Uczeń – uczeń szkoły ujęty w księdze uczniów uprawniony do otrzymania bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i/lub materiałów edukacyjnych.
• Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
• Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
• Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności i nie podlegający zwrotowi po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym
• Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w Ustawie o systemie oświaty Art. 22 a e pkt 5 (Dz. U. z 2014 r. poz. 811).
• Rodzic – rodzic lub prawny opiekun ucznia

§2

WYPOŻYCZANIE/ZWROT i UDOSTĘPNIANIE UCZNIOM PODRĘCZNIKÓW I/LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

1. Biblioteka szkolna gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego Szkołę i znajdują się na stanie majątkowym biblioteki szkolnej
2. W okresie zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego biblioteka
a. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową;
b. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;
c. udostępnia uczniom materiały ćwiczeniowe, które ze względu na ich funkcje, stanowią własność ucznia
d. wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz
3. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe na dany rok szkolny wypożyczane są nie wcześniej niż 4 września i wydawane są nie później niż do dnia 14 września w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
4. W uzasadnionych przypadkach wypożyczenie podręczników może nastąpić w każdym uzgodnionym z Dyrektorem szkoły lub nauczycielem bibliotekarzem terminie danego roku szkolnego.

5. Wypożyczenie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych następuje w terminie uzgodnionym z nauczycielem bibliotekarzem i wskazanym przez wychowawcę klasy/nauczyciela przedmiotu.
6. Uczniowie w celu wypożyczenia lub zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych przychodzą do biblioteki szkolnej z całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą/nauczycielem przedmiotu
7. Uczniowie nieobecni w dniu wypożyczenia/zwrotu podręczników zobowiązani są do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
8. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów i rodziców o szczegółowych zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.
9. Zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych następuje nie później niż do dnia 30 czerwca danego roku szkolnego. W przypadku uczniów przystępujących do egzaminu komisyjnego zwrotu dokonuje się w terminie do końca danego roku szkolnego tj. 31 sierpnia
10. Płyty CD/DVD, mapy, plansze itd. dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i nie mogą być oddzielnie wypożyczane.
11. Wypożyczenie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega rejestracji na koncie ucznia w programie MOLNet+

§3

EWIDENCJA

1. Podręczniki i materiały edukacyjne są ewidencjonowane zgodnie z przepisami w księdze inwentarzowej podręczników w programie MOLNet+.  Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
2. Materiały wymienione w §2 pkt. 10 stanowią integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy zwrócić je wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Ich zagubienie skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§4

ZWROT PODRĘCZNIKÓW W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO

1. Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem określonym w §4 pkt.2
2. W przypadku ucznia niepełnosprawnego podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, z których uczeń korzysta stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIA

1. Uczniowie są zobowiązani do użytkowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ich przeznaczeniem, do zachowania troski o ich walory użytkowe i estetyczne, do chronienia ich przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

2. Uczeń, który otrzymuje podręcznik, materiał edukacyjny jest zobowiązany:
a. do obłożenia książek
b. do zwrotu książek w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenia (usunięcie śladów ołówka, zabrudzeń, uszkodzeń)
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów długopisem w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.
4. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

§6

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGUBIENIA, USZKODZENIA, ZNISZCZENIA LUB NIEZWRÓCENIA W TERMINIE PODRĘCZNIKA LUB MATERIAŁU EDUKACYJNEGO SZCZEGÓŁOWO OKREŚLA PROCEDURA DYREKTORA SZKOŁY(§7 pkt.1)

1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych uczeń lub Rodzic niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie nauczyciela bibliotekarza lub wychowawcę.

2.  Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystanie lub powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie, ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń.

3. Podczas zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych osoby określone w §2 pkt. 5 dokonują oględzin i określają stopień ich zużycia. W sytuacji gdy stopień znacznego zużycia podręczników i materiałów edukacyjnych uniemożliwia ich dalsze użytkowanie w celach edukacyjnych i wychowawczych, sporządzany jest Protokół stanowiący załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Protokół stanowi podstawę do obciążenia Rodziców kosztami zakupu nowego podręcznika i/lub materiału edukacyjnego
4. Rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika i/lub materiałów edukacyjnych w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia.
5. Kwotę zwrotu kosztów podręczników ministerialnych określoną Przez Ministra właściwego do spraw oświaty na podstawie art. 22 a ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty należy wpłacić na stosowne konto w terminie do 7 dni od daty sporządzenia protokołu, o którym mowa w pkt. 3
6. Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę

7. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników do języka nowożytnego w klasach I-III i wszystkich podręczników w klasach IV-VIII określa Dyrektor Szkoły. Rodzic przedstawia dowód przelania środków na rachunek dochodów organu prowadzącego szkołę.
8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zostanie dostarczony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie dostępny w bibliotece szkolnej.

9. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów i rodziców o szczegółowych zasadach korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz o Procedurach postępowania w sprawie uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jastrzębiu-Zdroju zapewnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i pochodzących z dotacji celowej w danym roku szkolnym.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Szczegółowe zasady postępowania w sprawie uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników do biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 określa Procedura Dyrektora Szkoły

2. Organem uprawnionym do zmian i postanowień regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
3. Decyzje dotyczące wypożyczania, udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie podejmuje Dyrektor Szkoły.
4. Podstawa Prawna:
4.1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811)

4.2. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.220.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 maja 2015 r.w sprawie wytycznych dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie – Zdrój w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych