Misja biblioteki szkolnej

KSZTAŁCENIE ROZWÓJ WSPÓŁPRACA SAMOKSZTAŁCENIE SUKCES
Istotą funkcjonowania biblioteki szkolnej jest przygotowanie uczniów do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Biblioteka szkolna będąc interdyscyplinarną pracownią szkoły, udostępnia książki i inne źródła informacji w postaci tradycyjnej i elektronicznej oraz świadczy usługi, których celem jest kształcenie i rozwój u dzieci umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów.

Personel biblioteki podejmuje współpracę z nauczycielami w zakresie wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia oraz świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

Personel biblioteki szkolnej udostępnia książki i inne źródła informacji, różnorodne pod względem treści, w formie tradycyjnej i elektronicznej, na miejscu i na zewnątrz biblioteki. Biblioteka szkolna gromadzi również podręczniki i materiały metodyczne.

Biblioteka szkolna na równi obsługuje wszystkich członków społeczności szkolnej, bez względu na wiek, rasę, płeć, religię, narodowość, język, status zawodowy czy społeczny.

 

Podstawa prawna:

 

Wizja biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna stanowi centrum edukacyjno-medialne szkoły. Nowoczesny sprzęt multimedialny i wykorzystanie TIK umożliwia realizację następujących celów:

 • stwarzanie warunków wspierających realizację działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły
 • kształcenie aktywnego, krytycznego, kreatywnego i otwartego na świat użytkownika przygotowanego do życia w społeczeństwie informacyjnym
 • kształcenie i rozwijanie kompetencji informacyjnych uczniów
 • stwarzanie warunków do nauczania, uczenia się i samokształcenia
 • uświadomienie potrzeby uczenia się przez całe życie
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • promowanie pasji, talentów i zainteresowań uczniów
 • promowanie i rozwijanie czytania jako źródła przeżyć estetycznych, stymulowania rozwoju osobowości i przezwyciężania trudności
 • zaspokajanie potrzeb czytelniczych i kulturalnych społeczności szkolnej
 • profesjonalna i życzliwa obsługa użytkowników
 • kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań biblioteki, a preferowane wartości i postawy sprzyjają osiąganiu wysokiej jakości pracy.
Nowoczesna biblioteka
Nowoczesna biblioteka
Nowoczesna biblioteka - wizja
Nowoczesna biblioteka