„Biblioteka szkolna dostarcza informacji i pomysłów, które są podstawą satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie edukacyjnym”

Manifest Bibliotek Szkolnych

Wiek XXI, to wiek społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa opartego na wiedzy i nowoczesnych technologiach informatycznych. Informacja jest wszechobecna w naszym życiu, a umiejętność jej szybkiego wyszukiwania i wykorzystania jest źródłem naszej satysfakcji, sukcesu. Trudno wyobrazić sobie swój warsztat pracy bez narzędzi TIK, a jednocześnie ich mnogość przyprawia nas o zawrót głowy. Brak czasu i często czasochłonne przeszukiwanie sieci jest frustrujące, dlatego też potrzebne jest opracowanie bazy zasobów edukacyjnych i narzędzi TIK, które będą dla Państwa ułatwieniem i wsparciem w przygotowywaniu warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zapraszamy do korzystania z naszej strony i jednocześnie prosimy o udział w tworzeniu jej zasobów.

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole podstawowej realizowane są w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Warunkiem realizacji WSDZ jest aktywne zaangażowanie wszystkich osób realizujących zadania z doradztwa zawodowego, czego efektem będzie synergia działań doradczych i korelacja między tymi działaniami oraz procesami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole. Poniżej zamieszczono materiały, które stanowić mogą dla Państwa pomoc w realizacji treści programowych orientacji zawodowej w klasach I-III, IV-VI oraz doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII.

Orientacja zawodowa w klasach I-III obejmuje działania, których celem jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań i pasji. Program realizacji WSDZ dla klas I-III zawiera między innymi tematykę działań, sposób ich realizacji, metody i formy, osoby odpowiedzialne, terminy realizacji oraz monitoring działań. Poniżej zamieszczamy Program realizacji WSDZ oraz scenariusze zajęć, które możecie Państwo realizować na zajęciach w klasach I-III. W bibliotece dostępne są także publikacje o zawodach dla uczniów klas młodszych.

Program realizacji WSDZ dla klas I-III

Scenariusze do realizacji na zajęciach z orientacji zawodowej w klasach I-III

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapozna­nie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktyw­nej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wy­chowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji. Poniżej zamieszczamy Program realizacji WSDZ oraz scenariusze zajęć, które możecie Państwo realizować na lekcjach wychowawczych i na zajęciach przedmiotowych w klasach IV-VI.

Program realizacji WSDZ dla klas IV-VI

Scenariusze zajęć z orientacji zawodowej  w klasach IV-VI

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły p odstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu dorad­czym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zaso­bów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. Program realizacji WSDZ dla klas VII-VIII obejmuje, między innymi tematykę zajęć, które powinny być zrealizowane na godzinach z wychowawcą i lekcjach przedmiotowych. Poniżej zamieszczamy Program realizacji WSDZ oraz proponowane scenariusze zajęć

Program realizacji WSDZ dla klas VII-VIII

Scenariusze zajęć z doradztwa zawodowego realizowane na godzinach wychowawczych i przedmiotowych

Creative Commons
Creative Commons

Tu znajdziecie Państwo materiały na licencji CC BY SA, które możecie wykorzystać w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

1. Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://men.gov.pl – strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Informacje i aktualności, darmowe podręczniki, opisy ważnych projektów, filmy wideo nagrywane i promowane przez MEN…

Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach

http://kuratorium.katowice.pl – portal internetowy Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach. Program “Radosna Szkoła”, informacje o konkursach, komunikaty, wykaz szkół i placówek, elektroniczne skrzynki podawcze.

WOM Katowice

http://womkat.edu.pl – strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli “WOM”. Informacje o ośrodku, oferta kursów dla nauczycieli, oferty wydawnicze, materiały dla nauczycieli, przykłady dobrych praktyk i wiele innych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji

http://ore.edu.pl – strona internetowa Ośrodka Rozwoju Edukacji. Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty.

Portal Organizacji Pozarządowych

http://ngo.pl – organizacje pozarządowe stanowią istotny element demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Dla wielu osób to stwierdzenie jest banałem. Czy wiemy jednak, dlaczego tak jest? Dlaczego organizacje są takie ważne? Odpowiedzi można udzielić, analizując ich funkcje w społeczeństwie, gospodarce i polityce. Mówiąc najprościej, organizacje są pożyteczne. Świadczą określone usługi i z różnych względów, o których poniżej, mogą to robić lepiej niż inne podmioty. Oprócz tych bezpośrednich korzyści aktywność organizacji pozarządowych przynosi także szereg korzyści pośrednich, niekiedy równie istotnych jak te podstawowe. Jest to na przykład tworzenie miejsc pracy czy wypełnianie usługami bądź dobrami nisz, którymi rynek ani państwo nie są zainteresowane.

Centrum Edukacji Obywatelskiej

http://ceo.org.pl – Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Powstała z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnieniu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

ABC a Wolters Kluwer business

http://oswiata.abc.com.pl/dyrektor-szkoly – portal dla dyrektorów szkół, zawierający artykuły na temat ochrony danych osobowych w szkole, akcji edukacyjnych, ulg podatkowych, dopłat do podręczników.

Głos Nauczycielski

http://glos.pl – portal tygodnika “Głos Nauczycielski” ukazującego się nakładem Wydawnictwa ZNP ZG Głos Nauczycielski.

EduFaktyhttp://edufakty.pl – kilkadziesiąt stron praktycznych porad dla dyrektorów i nauczycieli, reportaże, opinie i porady ekspertów na tematy nurtujące środowisko nauczycielskie, obszerny dział prawny, w którym rozwiązujemy prawdziwe problemy z życia szkoły, kompendium wiedzy na temat najnowszych tendencji dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole, praktyczne porady, które przeprowadzają czytelnika krok po kroku przez meandry programów i narzędzi niezbędnych w pracy zaangażowanego nauczyciela.

Interklasahttp://interklasa.pl – [email protected] to ogólnopolski program na rzecz społeczeństwa informacyjnego. Od 1998 roku pomaga w wyposażaniu szkół w sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu, organizuje szkolenia nauczycieli, promuje zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji oraz prowadzi niekomercyjny polski portal edukacyjny www.interklasa.pl. Misją portalu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z terenów wiejskich i małych miast.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawiehttp://oeiizk.waw.pl – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Ośrodek powstał w 1991 roku i od początku istnienia uczestniczył we wszystkich ważnych programach, które miały znaczenie dla rozwoju edukacji informatycznej i szkolnych zastosowań technologii informacyjnej. Zadaniem Ośrodka jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej.

Biblioteka w szkolehttp://bibliotekawszkole.pl – miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy, adresowany do szkół wszystkich typów, nauczycieli bibliotekarzy, dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów humanistycznych i klas I-III, bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych i publicznych. Miesięcznik powstał w 1991 r. Od tego momentu jest jednym z najpopularniejszych czasopism dla nauczycieli w Polsce. Zawiera przede wszystkim materiały praktyczne – m.in. porady ekspertów, scenariusze zajęć, materiały repertuarowe i promocyjne oraz wiele porad prawnych. Poza tym opinie i dyskusje.

Elektroniczna Bibliotekahttp://www.nowyebib.info – serwis Elektroniczna Biblioteka jest tworzony od 1999 roku przez bibliotekarzy i dla bibliotekarzy oraz specjalistów informacji. Od 2001 redakcja portalu działała w ramach Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP. Od listopada 2010 portal jest redagowany przez niezależne Stowarzyszenie EBIB. Informuje, szkoli, rozpowszechnia nowe techniki i wiedzę na temat bibliotekarstwa. Zajmujemy się wszystkim, co dotyczy bibliotek i informacji.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP)http://sbp.pl – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest organizacją pożytku publicznego, o blisko stuletniej tradycji, zrzeszająca ponad 7,5 tys. osób związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych. Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza. Wizją działalności Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni partnerskiej dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy.

Scholarishttp://scholaris.pl – Scholaris to portal wiedzy dla nauczycieli zawierający bezpłatne, elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Materiały dostępne na portalu są zgodne z nową podstawą programową i kompatybilne ze wszystkimi tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami. Portal ma na celu wsparcie nauczycieli w przygotowaniu ciekawych, często interaktywnych zajęć poprzez dostarczenie im gotowych i sprawdzonych materiałów edukacyjnych. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Scholaris jest skierowany do nauczycieli wszystkich etapów edukacji (od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych), ale także do uczniów, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę. Obecnie portal zawiera prawie 28 tysięcy interaktywnych materiałów, pomocnych w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów lekcyjnych, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy etc. Oferuje zasoby dostosowane do różnych potrzeb dzieci i młodzieży, w tym także zasoby pomocne w edukacji 3, 4, 5 i 6-latków.

Nauczyciel.plhttp://nauczyciel.pl – Young Digital Planet SA jest wydawcą interaktywnych programów edukacyjnych, które eksportuje do kilkudziesięciu krajów świata na wszystkich kontynentach. Celem firmy jest dostarczanie rozwiązań edukacyjnych, które charakteryzują się sprawdzoną efektywnością oraz najwyższą jakością. Do głównych produktów wydawnictwa należą: EuroPlus+ − seria interaktywnych kursów językowych, eduROM − seria multimedialnych podręczników do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, eduSensus – seria programów wspomagających rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nowoczesne rozwiązania szkoleniowe – e-learning, blended learning, szkolenia menedżerskie, kursy dedykowane.

Elektroniczna Biblioteka Pedagogicznahttp://e-pedagogiczna.edu.pl – serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP jest redagowany od roku 2002 przez bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Od roku 2008 funkcjonuje w ramach Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP. Funkcjonuje w ramach Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich stanowi ogólnokrajową edukacyjną platformę cyfrową bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych oraz kadry zarządzającej tymi placówkami. Jest miejscem integracji środowiska bibliotekarzy, wspierania ich w pracy zawodowej, wymiany doświadczeń, dostarczania wiedzy służącej doskonaleniu, samokształceniu i ustawicznemu podnoszeniu poziomu umiejętności. Serwis skupia także całokształt informacji dotyczących funkcjonowania bibliotek pedagogicznych.