“Najgorsze dni tych, którzy lubią to, co robią, są lepsze, niż najlepsze dni tych,

którzy nie lubią tego, co robią.”

E. JAMES ROHN

Celem doradztwa zawodowego w szkole podstawowej jest przygotowanie uczniów do planowania i świadomego wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej między innymi w oparciu o: analizę swoich słabych i mocnych stron, zainteresowań, wartości, zdolności, dokonywanie adekwatnej samooceny, poznanie typów szkół ponadpodstawowych i systemu kształcenia w Polsce oraz znajomość rynku pracy i świata zawodów. Szczegółowy zakres treści programowych określa Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 19 lutego 2019 roku. Na niniejszej stronie zamieszczane będą materiały skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli wspierające proces realizacji doradztwa zawodowego w szkole podstawowej.

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole podstawowej realizowane są w oparciu o dokumenty takie jak: Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego i Program realizacji doradztwa zawodowego. Warunkiem realizacji WSDZ jest aktywne zaangażowanie wszystkich osób realizujących zadania z doradztwa zawodowego, czego efektem będzie synergia działań doradczych i korelacja między tymi działaniami oraz procesami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole. Poniżej zamieszczono materiały, które stanowić mogą dla Państwa wsparcie w realizacji treści programowych orientacji zawodowej w klasach I-III, IV-VI oraz doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Orientacja zawodowa w klasach I-III obejmuje działania, których celem jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań i pasji. Program realizacji WSDZ dla klas I-III zawiera między innymi tematykę działań, sposób ich realizacji, metody i formy, osoby odpowiedzialne, terminy realizacji oraz monitoring działań. Poniżej zamieszczamy przykładowe scenariusze zajęć, które możecie Państwo realizować na zajęciach w klasach I-III dostosowując je do wymagań swojego zespołu klasowego. W bibliotece dostępne są także publikacje o zawodach dla uczniów klas młodszych.
Scenariusze do realizacji na zajęciach z orientacji zawodowej w klasach I-III

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapozna­nie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktyw­nej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wy­chowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji. Poniżej zamieszczamy przykładowe scenariusze zajęć, które możecie Państwo realizować na lekcjach wychowawczych i na zajęciach przedmiotowych w klasach IV-VI.

Scenariusze zajęć z orientacji zawodowej  w klasach IV-VI

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu dorad­czym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zaso­bów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. Program realizacji WSDZ dla klas VII-VIII obejmuje, między innymi tematykę zajęć, które powinny być zrealizowane na doradztwie zawodowym,  godzinach z wychowawcą i lekcjach przedmiotowych. Poniżej zamieszczamy rekomendowane scenariusze zajęć.

Scenariusze zajęć z doradztwa zawodowego realizowane na godzinach wychowawczych i przedmiotowych

Zobacz prezentację na temat wartości

Siła wartości. Mój kompas, moje wsparcie. Oprac. Wioletta Frank [Dostęp:
https://view.genial.ly/60450e349a55b40d2726a78c/presentation-sila-wartosci] CC BY SA