» » Darmowe podręczniki dla klas I-V

Darmowe podręczniki dla klas I-V

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Rodzice. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udostępniania bezpłatnych podręczników. Przypominamy, że uczniowie wypożyczają podręczniki na okres trwania roku szkolnego i zwracają je do biblioteki. Ponieważ podręczniki mają służyć kolejnym rocznikom uczniów (co najmniej 3) prosimy o zachowanie szczególnej dbałości o książki w czasie ich użytkowania (oprawa, nie zaginanie rogów, nie pisanie itd.). Zniszczenie podręcznika skutkować może uiszczeniem zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Proszę zapoznać się z zasadami płatności za zniszczone podręczniki.

Zasady płatności za podręczniki – zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej
Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,
do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,
szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Uczmy nasze dzieci szacunku do cudzej własności. Zgodnie z Ustawą podręcznikową materiały ćwiczeniowe są własnością uczniów i nie podlegają zwrotowi. Zapraszamy do biblioteki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *